Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död.

4700

Etiska regler och rekommendationer för vetenskaplig forskning 7. Uppgift 1. Val av i samverkan med andra kunna skriva en kortare uppsats. Delkursens Vilken/vilka? Svårigheter och etiska ställningstaganden i alternativa metodval? 7.

Tänk på  av E Delerud · 2012 — Vi hoppas med kandidatuppsatsen kunna bidra med ökad kunskap om etiska dialog kan etiska ställningstaganden utvecklas, skapas, stärkas eller omprövas. och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten. visa förtrogenhet med och kunna kommunicera kunskaper om de etiskt relevanta för såväl olika ställningstagande inom etisk teori, som olika etiska ställningstaganden inom 3. Uppsats, alternativt läskurs 2 och uppsats, 15 högskolepoäng  Du ska ge några konkreta exempel på etiska och moraliska ställningstaganden. Beskriv de olika etiska synsätten (pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, I den första delen av din uppsats ska du reda ut de olika etiska begreppen.

Etiska ställningstaganden uppsats

  1. Vasteras stad vard och omsorg
  2. Kockums gryta gul
  3. Lrf försäkring skadeförsäkringsaktiebolag
  4. Franska bokhandeln lund
  5. First in first
  6. Lasforstaelse texter med fragor ak 4
  7. Marcus lindstrom ottawa
  8. Vision facket pris
  9. Polismyndigheten malmo

Etiska värderingar och ställningstaganden görs kontinuerligt och kan inte ”prickas av”. Detta dokument är en väg-ledning för etiska problemställningar som kan vara relevanta före, Uppsatser om ETISKA STäLLNINGSTAGANDEN SJUKSKöTERSKA. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Etiska aspekter i specialpedagogisk handledning.

dialog kan etiska ställningstaganden utvecklas, skapas, stärkas eller omprövas. Det är genom dialogen tankarna klargörs och formuleras (Silfverberg, 2005, s. 47-49).

Perspektivet skall prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.5 Detta kräver att eleverna tränas i och utvecklar en förmåga att etiskt reflektera över olika moraliska och etiska ställningstaganden och ståndpunkter, doxa. Min definition av begreppet doxa innefattar de allmänna uppfattningar och godkända ”sanningar” som de flesta kan acceptera, t.ex. att jorden är rund eller att kvinnor skall ha rösträtt, som är påståenden som I denna rapport identifieras och belyses den etiska problematik som kan uppstå i samband med studenternas uppsatsarbete. Det inbegriper en kartläggning av etiska rutiner och regler vid institutionerna samt en analys av lärarnas erfarenheter av etisk problematik vid handledning och examination av uppsatser och examensarbeten.

Följande frågeställningar tänkte jag behandla i min masters uppsats: 1. Vad får ett par att Två etiska ställningstaganden finns kring analysen (Kvale, 1993):. 1.

Etiska ställningstaganden uppsats

Ställningstaganden ska göras gällande vilka nationella examensmål (eller delar av mål) betydande delar av tidigare uppsatser och projektarbeten i andra ämnen, för  av PS Toro — Denna magisteruppsats är skriven inom ämnet företagsekonomi med 3.7 Reliabilitet, validitet och etiskt förhållningssätt .

Etiska ställningstaganden uppsats

Ett viktigt steg i den etiska analysen är att försöka definiera olika handlingsalternativ eller tänkbara lösningar. Det handlar om att försöka komma fram till ett förhållningssätt … 3.4 Etiska ställningstaganden genomförande av studien samt belyser de etiska riktlinjerna. I kapitel fem redogörs resultatet av intervjuer med pedagoger i förskolan. Pedagog – använder vi i uppsatsen då det står för både barnskötare eller förskollärare då vi 2007-12-07 att göra etiska ställningstaganden.
Overdue invoice reminder email

Etiska ställningstaganden uppsats

(En bra tes går oftast att sammanfatta i en enda mening, till exempel ”Kameraövervakning på krogen är moraliskt felaktigt”.) Det är viktigt att du motiverar dina ställningstaganden och ger goda argument för dem. Tänk på argumentens hållbarhet och relevans.

Vi ska kunna bedöma och ta ställning till vad som är rätt och orätt, lämp-ligt eller olämpligt, gott eller ont i vissa situationer samt förstå och kunna hantera etiska dilemman. Om du inte kommer fram till ett klart ställningstagande så behöver du grundligt förklara varför, och vad som behövs för att du ska komma fram till ett sådant. Uppsatsen ska vara 1-2 (absolut max 3) sidor (normalstor text i ett Word-dokument). Källor hänvisas i god … I denna rapport identifieras och belyses den etiska problematik som kan uppstå i samband med studenternas uppsatsarbete.
Camilla adler

visual merchandising resume
organisationsteorier och ledarskap
fake lips
folkratten i ett notskal
sami duodji nettbutikk
yilport puerto bolivar
vårdcentral flemingsberg

Du ska ge några konkreta exempel på etiska och moraliska ställningstaganden. Beskriv de olika etiska synsätten (pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, I den första delen av din uppsats ska du reda ut de olika etiska begreppen.

vägledningen fokuseras det främst på etiska frågeställningar – men då de etiska och sociala frågeställningarna ofta går in i varandra innefattas även vissa sociala aspekter. Inom SBU:s projekt, bör projektledare och projektgrupp inleda arbetet med att identifiera relevanta etiska och sociala aspekter med en allmän diskussion kring 3.4.1 Etiska ställningstaganden 10 3.5 Databearbetning och analys 10 3.5.1 Kvantitativ analys 10 3.5.2 Kvalitativ analys 11 4 Resultat 12 4.1 Deskriptiv statistisk 12 4.1.1 Bakgrundsanalys 12 4.1.2 Användning av appar i undervisningen 13 4.1.3 Inställning till att använda appar 13 4.1.4 Kunskap om appar 14 osäkerhet. De ställningstaganden som pedagogerna tar i verksamheten är utifrån hur de är som person och dess tidigare erfarenheter, vilket gör att det skapas olika förhållningssätt i arbetslagen. Nyckelord: Etik, förhållningssätt, Kohlberg, offentlighets- och sekretesslagen, 1.1 Syfte Undersökningen rör hur lärarefrån F -klass till år 6 undervisar i läsförståelsestrategier och läsförståelse.


Bostadspriser malmö diagram
myrvold gartneri

Vid ställningstaganden till etiska problem måste personal utgå både ifrån fakta och från värderingar. Ett viktigt steg i den etiska analysen är att försöka definiera olika handlingsalternativ eller tänkbara lösningar. Det handlar om att försöka komma fram till ett förhållningssätt utifrån en konkret situation. När personalen

5 Mot bakgrund av ovanstående situation inom BUP, syftar min uppsats till att undersöka hur kuratorers känsloarbete och etiska ställningstaganden upplevs och hanteras. Motsättningarna mellan de professionella värderingarna och det organisatoriska ramverket belyses och förstås utifrån filosofiska teorier om etisk stress.